Yazım Kuralları

 

 1. BEMAREJ’e sadece Türkçe ve İngilizce metinler kabul edilmektedir.
 2. Yayına gönderilen metinlerin başka bir dergide, kongrede vb. yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 3. Metin, Microsoft Office Word (minimum versiyon Microsoft Office Word 2003), formatında hazırlanmalıdır.
 4. Metin, A4 ebadında kâğıda aşağıda belirtilmiş olan sayfa kenar boşluk boyutlarına göre hazırlanmalıdır: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üstbilgi: 1,25 cm, Altbilgi:1,25 cm.
 5. Metnin tamamı 11 nk, önce 6 nk sonra 6 nk aralık ve tek satır aralığı olmalı, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Tanımlanan özelliklere göre hazırlanan metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.
 6. Metnin ilk sayfası aşağıdaki sıra ve kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:

Başlık                   : Boyutu 14 nk, kalın, ortalı, önce 6 nk sonra 12 nk aralık, yazılan dilde kelimelerin tüm harfleri büyük ikinci dilde ise yalnızca kelimelerin ilk harfleri büyük ve en fazla 12 kelimeden (APA style) meydana gelmelidir.

 

Yazar(lar)            : Boyutu 11 nk, ortalanmış, önce 0 nk ve sonra 6 nk aralık olmalı ve unvan kullanılmamalıdır. Soyadının tamamı büyük harf olmalıdır. Kurum adresi ve eposta adres bilgileri dipnotta gösterilmelidir. Birden çok yazarlar alt alta yazılmalı ve dipnotlar sayı sırasına göre verilmelidir.

Türkçe özet         : Özet metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı), çalışmanın konusu, amacı, metodolojisi ve kayda değer bulgular içermeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.

Türkçe anahtar kelimeler: “Anahtar kelimeler: ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanına en fazla 5 adet yazılmalıdır.

İngilizce başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, sadece ilk harfi büyük, öncesi 12 nk, sonrası 6 nk aralık olmalıdır.

İngilizce özet      : Özet metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı)  Türkçe özet metin ile aynı içerikte olmalı ve 200 kelimeyi aşmamalıdır.

İngilizce anahtar kelimeler: “Keywords: ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında ve Türkçe anahtar kelimelerle aynı olmalıdır.

JEL kodları          : İşletme ve ekonomi ile ilgili çalışmalarda JEL kodu verilmesi zorunludur. “JEL Codes:” (boyutu 9 nk, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında olmalıdır. JEL kodlarına http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinde yer almaktadır.

İlk sayfasında başlık ve özet bilgilerin yer aldığı metnin devam eden sayfalarında aşağıda belirtilmiş kurallar uygulanır:

Başlıklar              : Boyutu 11 nk, kalın, sola dayalı, öncesi 6 nk ve sonrası 12 nk aralıkta olmalıdır. Ana başlıkların tamamında büyük harf, alt başlıklarda ise kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır. Başlıklarda numaralandırma,

GİRİŞ (Başlık numarası verilmez)

1. BAŞLIK 1

1.1. Alt Başlık

2. BAŞLIK 2

2.1. Alt Başlık

2.1.1. Alt başlık

KAYNAKÇA (Başlık numarası verilmez)

şeklinde yapılır.

Paragraflar         : Boyutu 11 nk, her iki yana yaslı, öncesi 0 ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Paragraflarda satır başı girintisi kullanılmamalıdır.

Tablo ve şekiller: Tablo, grafik ve şekil başlıklarının boyutu 10 nk, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Her ikisinde de başlık numaralandırılması kullanılmalıdır (Tablo 1: ….., Şekil 3: …..). Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil içerisindeki metnin yazı tipi boyutu 9 puntodan küçük, 11 puntodan büyük olamaz. 

 1. Metin içerisinde;
 • Ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır.
 • Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde   yer almalıdır.
 • Matematiksel ifadelerde MS Word’un Denklem Düzenleyicisi’nden ya da MathType yazılımından yararlanılmalıdır.
 • Metinde yer verilen denklem, şekil, grafik ve tablolar hakkında metin içerisinde açıklayıcı bilgiler verilmesine dikkat edilmelidir.
 • Şekil, grafik ve tablolar için referans gösterilmesi gerekiyorsa bunların hemen altında “Kaynak:” başlığı altında verilmelidir.
 • Atıflar ve kaynakçada APA stili temel alınmaktadır. Dolayısıyla metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde yazar soyadı, tarih ve sayfa numaraları kullanılmalıdır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Atıf ve kaynakça gösterim örnekleri aşağıda sunulmuştur.

(Işığıçok, 2011b: 8-10)

(Poklepović & Babić, 2014)

(Opricovic & Tzeng, 2004: 448).

(Bendel, 2005; Erdem & Kavrukkoca, 2002: 15; Timor, 2011: 45)

(Gavcar vd., 2011: 15)

Kurnaz, Çetinoğlu & Yaşa (2011)

Womack & Jones (2003)

Kaya (2009) ya da (Kaya, 2009)

Dergi ve konferans örnekleri:

Bendell, T. (2005). Structuring business process improvement methodologies. Total Quality Management & Business Excellence, 16(8-9), 969–978.

Kurnaz, N., Çetinoğlu, T. & Yaşa, İ. (2011). Yerel yönetimlerde performans değerlendirmesi için dengeli ölçüm kartının kullanılması: Kütahya belediyesinde bir uygulama. Çağdaş Yerel Yönetimler, 20(4), 25–56.

Opricovic, S. & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods a comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156(2), 445–455.

Önal, İ. (Ağustos 2002). Historical perspectives on school librarianship [Poster]. 68thIFLA General Conference and Council, Glasgow.

Poklepović, T. & Babić, Z. (2014). Stock selection using a hybrid MCDM approach. Croatian Operational Research Review, 5(2014), 273–290.

Kitap ve tez örnekleri:

Albayrak, B. (2009). Proje yönetimi ve analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sengupta, R. N., Gupta, A. & Dutta, J. (2017). Decision Science: Theory and Practice. UK: CRC Press Taylor & Francis Group.

Heyd, W. (2001). Yakın-Doğu ticaret tarihi (Çev. E.Z. Karal). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Işığıçok, E. (1993). Değişkenler arasındaki ilişkilerin araştırılmasında nedensellik testleri ve bir uygulama denemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bursa, Türkiye.

Işığıçok, E. (2011a). Altı sigma kara kuşaklar için hipotez testleri yol haritası, Marmara Kitabevi: Bursa.

Işığıçok, E. (2011b). 100 soruda altı sigma, Marmara Kitabevi: Bursa.

Karluk, S. R. (2005). Kıbrıs’ın AB üyeliği AB’yi böler mi?. Oğuz Kaymakçı (Ed.). Avrupa Birliği Üzerine Notlar (s. 263-287). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Timor, M. (2011). Analitik hiyerarşi prosesi, Türkmen Kitabevi: İstanbul.

Womack, J. P. & Jones, D. T. (2003). Lean thinking, Productivity Press: New York.

İnternet örnekleri

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (2006). Dokuzuncu kalkınma planı. Ankara; İndirilme Tarihi: 5 Aralık 2015, URL: https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/kalkinma-plani-9-genel-kurul.pdf.

Erdem, S. & Kavrukkoca, G. (2002). Sürekli iyileştirme projelerinin seçiminde analitik hiyerarşi süreci’nin kullanımı, İndirilme Tarihi: 7 Aralık 2015, URL: http://www.deu.edu.tr/userweb/sabri.erdem/dosyalar/AHP.pdf.

Kaya, İ. (2009, Aralık 22). Postmodern marketing / Postmodern pazarlama. Pazarlama Bi’tanedir. İndirilme Tarihi: 6 Aralık 2015, URL: http://pazarlamabitanedir.blogspot.com.tr/2009/12/postmodern-marketing-postmodern.html.

 

 

 

Reklamlar